د استعداد مفهوم

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

د استخدام هدف

د شینګیانګ خورا ارزښتناکه شتمني هغه کارمندان دي چې د خدمت روحیه او د مسؤلیت احساس لري ، او د وړتیا شرایطو کې د شرکت پوستونو لپاره وړ دي.

د پالیسۍ مدیریت

موږ باید د خلکو اړتیاوې وپیژنو ، دوی ته ارزښت ورکړو ، د دوی ظرفیت ته وده ورکړو او د دوی رامینځته کولو ته وهڅو.

د مدیریت هدف - خلکو ته پام

د کارمندانو انفرادي پرمختګ لپاره مناسب فرصتونه رامینځته کړئ.

د کارمندانو لپاره نوي معلومات ترلاسه کولو لپاره ښه شرایط او اسانتیاوې چمتو کړئ ، نوې پوهه زده کړئ او نوي مهارتونه ترلاسه کړئ.

د لومړۍ درجې کارمندانو ټیم رامینځته کړئ او د کیفیت روزنې ته پاملرنه وکړئ.

د کارمندانو د ویاړ او تړاو احساس رامینځته کړئ.